Co dělat v případě úmrtí

Při úmrtí doma:

je nutné zavolat praktického lékaře, mimo jeho ordinační hodiny záchranou službu tel. 155  Nebo přímo koronera  tel: 725 440 155 který zemřelého prohlédne a vystaví list o prohlídce zemřelého (tzv. ohledací list).  Po odchodu lékaře (koronera) zavolejte pohřební službu.

Tel : 703 12 13 13 pohotovost 24h denně 7 dní v týdnu

 

Při úmrtí v nemocnici:

Ohledací list vystaví místní lékař a informuje rodinné příslušníky. Osobní věci zemřelého si musí vyzvednout někdo z příbuzných zesnulého. Převoz zemřelého a vyzvednutí nutných dokumentů vyřizuje pohřební služba.

 

K sjednání pohřbu vzít s sebou:

  • občanský průkaz objednavatele pohřbu
  • občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici), případně rodný list
  • oděv pro zesnulého (popř. zubní protézu)
  • fotografii zesnulého pro použití např. na parte 

 

Informace pro pozůstalé

Úmrtní list

Vystavuje matrika příslušná k místu úmrtí. Objednavatel pohřbu jej obdrží doporučeně poštou.
 

Úřední urna

Bude vydána po předložení výzvy k vydání urny. Pokud nebude vyzvednuta do 1 roku, bude uložena do společného pohřebiště za poplatek 500,00 Kč bez možnosti vyzvednutí.
 

Vdovský, vdovecký

Potřebné doklady – OP žadatele, oddací list, úmrtní list, a sirotčí důchod rodný list dítěte, potvrzení o studiu ( u starších 15 let ). Žádá se u Okresní správy sociálního zabezpečení v Bruntále, ulice Rýmařovská 6, tel: 554782111
 

Zákonné volno

Objednavatel manžel, manželka, rodič nezletilého dítěte - 2 dny + 1 den na obřad, volno je placené. Objednavatel syn, dcera, vnoučata, bratr, sestra, švagr, švagrová, zeť, snacha, tchán, tchyně, osoba ve společné domácnosti - 1 den + 1 den na obřad, volno je placené.
 

Na obřad

Neteře, synovci, strýc, teta, bratranec, sestřenice - 1 den na obřad – omluvený.
 

Pozůstalost

Objednavatel pohřbu bude vyzván notářem k projednání dědictví doporučeným dopisem podle bydliště zemřelého přibližně po 2 měsících. Matriční úřad pozastavuje automaticky vyplácení důchodu.

 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský  zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato

 

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

  1. Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.
  2. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“